EDAR TECHNOLOGIES

THE STUDIO FOCUSES ON ENGINEERING SERVICES

 • „Edar Technologies“ Multidisciplinary creative studio focuses on engineering, design and technology which core is based on experience, motivation and ability to transform product vision to functional form according to requirements.
 • Studio provides complete project services, from the initial technical design with following developing process of a detailed technical solution. Part of a services contain technical project leading, detail drawing documentation according GD&T standards for manufacturing and prototype manufacturing of wide- range useing of product materials as a plastic, wood, and lightweight alloys.
 • Studio pillars are built on intellectual creativity, technical thinking, long-term experience in research & development, precision CAD knowledge and manufacturing knowledge with taking to account feasibility / economic and quality aspect of product.

 • "Edar Technologies” Multidisciplinárne kreatívne štúdio zamerané na strojársku konštrukciu, dizajn a technológie, ktorého stabilným jadrom sú skúsenosti, motivácia so schopnosťami transformovať predstavy produktu do technickej podoby podľa požiadaviek.
 • Štúdio poskytuje kompletné projektové služby, od technického návrhu, vypracovaním detailného technického riešenia s výkresovou dokumentáciou podľa GD&T štandardov a zabezpečením projektového riadenia končiacou výrobou prototypu zo širokeho spektra materiálov ako plasty, drevo a ľahké zliatiny.
 • Piliere štúdia sú postavené na intelektuálnej kreativite, technickým myslením, dlhodobými skúsenosťami nadobudnutými v oblasti vývoja, s paralelným prepojením na vyrobiteľnosť, ekonomickosť a kvalitatívne aspekty produktu.

CONCEPT STUDY

 • Conceptual studies.
  Koncepčné štúdie.
   
 • Feasibility study.
  Štúdia vyrobiteľnosti.
   
 • Technical sketches and design.
  Technické náčrty a dizajn.

ENGINEERING & ANALYSIS
 • Sheet metal design.
  Konštrukcia plechových dielov.
 • Plastic part design.
  Konštrukcia plastových dielov.  
 • Engineering & design.
  Strojárska konštrukcia.
 • Reverse engineering.
  Reverzné inžinierstvo.

TECHNICAL DOCUMENTATION

 • Drawing documentation.
  Výkresová dokumentácia.
 • Tolerance analysis.
  Tolerančné analýzy.

PROJECT MANAGEMENT
 • Project management.
  Projektový manažment.
 • Calculations.
  Kalkulácie.
 • Aesthetic rendering.
  Vizualizácie produktov.

CUSTOM MANUFACTURING

 • Supplier sourcing.
  Obstarávanie dodávateľov.
 • Custom manufacturing.
  Zákazková a malosériová výroba.
 • 3-axis milling services.
  3-osé frézovanie - plasty, drevo, neželezné kovy.