EDAR TECHNOLOGIES

THE STUDIO FOCUSES ON ENGINEERING SERVICES

 • „Edar Technologies“ creative studio focuses on engineering, design and technology which core is based on skills, motivation and ability to transform product vision to functional form according to requirements.
 • Studio provides complete project services, from the initial technical design, developing a detailed technical solution with drawing documentation and leading by project management.
 • Studio pillars are built on intellectual creativity, technical thinking, long-term experience in automotive development, precision CAD knowledge and manufacturing knowledge with taking to account feasibility / economic and quality aspect of product.

 • "Edar Technologies” kreatívne štúdio zamerané na strojársku konštrukciu, dizajn a technológie, ktorého stabilným jadrom sú skúsenosti, motivácia so schopnosťami transformovať predstavy zákazníka do technickej podoby podľa požiadaviek.
 • Štúdio poskytuje kompletné projektové služby, od prvotného technického návrhu, vypracovaním detailného technického riešenia s výkresovou dokumentáciou a zabezpečením projektového riadenia končiacou výrobou prototypu.
 • Piliere štúdia sú postavené na intelektuálnej kreativite, technickým myslením, dlhodobými skúsenosťami nadobudnutými v oblasti vývoja, s paralelným prepojením na vyrobiteľnosť, ekonomickosť a kvalitatívne aspekty produktu.

CONCEPT STUDY

 • Conceptual studies.
  Koncepčné štúdie.
   
 • Feasibility study.
  Štúdia vyrobiteľnosti.
   
 • Technical sketches and design.
  Technické náčrty a dizajn.

ENGINEERING & ANALYSIS
 • Sheet metal design.
  Konštrukcia plechových dielov.
 • Plastic part design.
  Konštrukcia plastových dielov.  
 • Engineering & design.
  Strojárska konštrukcia.
 • Reverse engineering.
  Reverzné inžinierstvo.

TECHNICAL DOCUMENTATION

 • Drawing documentation.
  Výkresová dokumentácia.
 • Tolerance analysis.
  Tolerančné analýzy.

PROJECT MANAGEMENT
 • Project management.
  Projektový manažment.
 • Calculations.
  Kalkulácie.
 • Aesthetic rendering.
  Vizualizácie produktov.

CUSTOM MANUFACTURING

 • Supplier sourcing.
  Obstarávanie dodávateľov.

 • Custom manufacturing.
  Zákazková a malosériová výroba.