• „EDAR“ is creative studio focuse on engineering, design and technology which core is based on skills, motivation and ability to transform product vision to functional form as required.
 • Studio offer engineering services for companies and entrepreneurs which need hire remote engineering as a 2D/3D CAD services to innovate/develop product or engineering support.
 • Studio pillars are built on intellectual creativity, technical thinking, long-term experience in automotive development,  precision CAD knowledge and manufacturing knowledge with taking to account feasibility / economic and quality aspect of product. 


 • "Edar” je kreatívne štúdio zamerané na strojársku konštrukciu, dizajn a technológie, ktorého stabilným jadrom sú skúsenosti, motivácia so schopnosťami transformovať predstavy zákazníka do technickej podoby podľa požiadaviek.
 • Štúdio ponúka kompletné projektové služby, od prvotného technického návrhu, vypracovaním detailného technického riešenia s výkresovou dokumentáciou a zabezpečením projektového riadenia končiacou výrobou prototypu.
 • Piliere štúdia sú postavené na intelektuálnej kreativite, technickým myslením, dlhodobými skúsenosťami nadobudnutými v oblasti vývoja, paralelným prepojením na vyrobiteľnosť, ekonomickosť a kvalitatívne aspekty produktu.

CONCEPT STUDY

 • Koncepčné štúdie 
 • Štúdia vyrobiteľnosti 
 • Technické náčrty a dizajn

ENGINEERING & ANALYSIS
 • Parametrické modelovanie
 • Strojárska konštrukcia
 • AnalýzyTECHNICAL DOCUMENTATION

 • Výkresová dokumentácia
 • Tolerančné analýzy
PROJECT MANAGEMENT
 • Projektový manažment
 • Kalkulácie
 • Vizualizácie produktov 

CUSTOM MANUFACTURING

 • Obstarávanie dodávateľov
 • Zákazková a malosériová výroba.